PODUPIRETE LI TUŽBU PROTIV REPUBLIKE SRBIJE ZA NAKNADU RATNE ŠTETE?

Pišite nam na E-mail: zph@zph.hr
Zajednica povratnika Hrvatske, Karlovac, J. Vrhovca 17, Tel: 098/309111
MENU
O nama
LOGOTIP
STATUT
Članstvo
Novosti
IZVJEŠĆA ZPH
Obnova i razvoj PPDS
Povratak prognanika
Zakoni
Konferencije ZPH
Blokada UNPROFOR-a
Mirna reintegracija
Progonstvo
 RSS - Favorites 
 

Erdutski sporazum

Razmotrivši izvještaj Glavnog tajnika od 13. prosinca 1995. (S/1995/1028),

Naglašavajući značaj koji ono pridaje međusobnom priznanju zemalja nasljednica bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, unutar njihovih međunarodno priznatih granica,

Uz želju da podrži strane u njihovim naporima za postizanje uvjeta za mirovno rješe­nje njihovih sporova, i na taj način doprinese postizanju mira u cijeloj regiji,

Naglašavajući obavezu država članica da ispune sve svoje obveze prema Ujedinjenim narodima u svezi operacija održanja mira Ujedinjenih naroda u bivšoj Jugoslaviji,

Utvrdivši da situacija u Hrvatskoj i nadalje predstavlja prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti,

Odlučno u osiguranju mira i slobode kretanja osoblja operacije očuvanja mira Ujedi­njenih naroda u Republici Hrvatskoj, i s tim ciljevima, a u skladu s Poglavljem VII. Po­velje Ujedinjenih naroda,

 

1. Odlučuje uspostaviti na početno razdoblje od 12 mjeseci operaciju očuvanja mira Uje­dinjenih naroda za područje koje se spominje u Temeljnom sporazumu, koja će se sasto­jati od vojne i civilne komponente, pod nazivom „Prijelazna uprava Ujedinjenih naroda za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srijem" (UNTAES);

2.   Zahtijeva od Glavnog tajnika da imenuje, u dogovoru sa stranama i Vijećem sigurnosti, Prijelaznog upravitelja, koji će imati sveukupne ovlasti nad civilnim i vojnim kompo­nentama UNTAES-a, a koji će obnašati ovlasti dane Prijelaznom upravitelju u Temelj­nom sporazumu;

3.   Odlučuje da se demilitarizacija područja, kao što je predviđeno Temeljnim sporazu­mom, završi u roku od 30 dana od dana kada Glavni tajnik izvijesti Vijeće, a na temelju
procjene Prijelaznog upravitelja, da je vojna komponenta UNTAES-a razmještena i
spremna preuzeti misiju;

4.   Zahtijeva od Glavnog tajnika da mjesečno podnosi izvještaj Vijeću, s tim da prvi ta­kav izvještaj mora podnijeti u roku od tjedan dana nakon datuma koji je određen za zavr­šetak demilitarizacije u skladu s gore navedenom točkom 3, u svezi djelatnosti UNTA­ES-a i provedbe Temeljnog sporazuma od strane potpisnica;

5.   Upozorava strane da se suzdrže od bilo kakvih jednostranih akcija koje bi mogle spriječiti prijelaz s UNCRO-a na UNTAES, ili provedbu Temeljnog sporazuma i potiče ih da
nastave prihvaćati mjere za izgradnju povjerenja s ciljem promicanja međusobnog po­vjerenja;

6.   Odlučuje da će, najkasnije 14 dana nakon datuma koji je određen za završetak demili­tarizacije u skladu s gore navedenim člankom 3, razmotriti jesu li strane pokazale volju
za provođenjie Temeljnog sporazuma, uzevši u obzir djelovanja strana i informacije koje
Glavni tajnik dostavi Vijeću;

7.   Poziva strane da se u potpunosti pridržavaju svojih obaveza u skladu s Temeljnim sporazumom i da u potpunosti surađuju s UNTAES-om;

8.   Odlučuje da će ponovo razmotriti mandat UNTAES-a ukoliko u bilo kojem trenutku
primi izvještaj Glavnog tajnika da se strane u velikoj mjeri ne pridržavaju svojih obave­za preuzetih Temeljnim sporazumom;

9.   Zahtijeva od Glavnog tajnika da najkasnije do 15. prosinca 1996. Vijeću podnese iz­vještaj o UNTAES-u i provedbi Temeljnog sporazuma i izrazi svoju spremnost da ocije­ni situaciju u svjetlu tog izvještaja i poduzme odgovarajuće korake;

10.  Odlučuje da će se vojna komponenta UNTAES-a sastojati od snaga s početnim razmještajem do 5 000 vojnika koji će imati sljedeći mandat:

(a)   Nadgledati i omogućiti demilitarizaciju u skladu s dogovorom strana u Temeljnom
sporazumu, prema rasporedu i postupku koje će odrediti UNTAES;

(b)   Nadzirati dobrovoljan i siguran povratak izbjeglica i raseljenih osoba u njihove do­move u suradnji s Visokim povjerenikom za izbjeglice Ujedinjenih naroda, a u skladu
s Temeljnim sporazumom;

(c)   Doprinositi, svojim prisustvom, održanju mira i sigurnosti u regiji; i

(d)   Na drugi način pomagati u provedbi Temeljnog sporazuma;

11.  Odlučuje da će, u skladu s ciljevima i zadaćama navedenim u člancima 12 do 17 izvještaja Glavnog tajnika od 13. prosinca 1995., civilna komponenta UNTAES-a imati
sljedeći mandat:

(a)   Uspostaviti privremene policijske snage, odrediti njihovu strukturu i veličinu, raz­viti program osposobljavanja i nadgledati njegovo provođenje, kao i nadzirati postu­pak prema prijestupnicima i sistem zatvora, što je brže moguće, kao što je navedeno u
članku 16(a) izvještaja Glavnog tajnika;

(b)  Preuzeti poslove vezane uz civilnu upravu kao stoje navedeno u članku 16(b) iz­
vještaja Glavnog tajnika;

(c)   Preuzeti poslove vezane uz funkcioniranje javnih službi kao stoje navedeno u član­-
ku 16 (c) izvještaja Glavnog tajnika;

(d)  Omogućiti povratak izbjeglica kao stoje navedeno u članku 16(e) izvještaja Glav­nog tajnika;

(e)   Organizirati izbore, pomoći u njihovu provođenju, i razjasniti rezultate kao stoje navedeno u članku 16 (g) izvještaja Glavnog tajnika i u članku 12 Temeljnog sporazuma; i

(f)    Preuzeti druge aktivnosti opisane u izvještaju Glavnog tajnika, uključujući i pomoć
u koordinaciji planova za razvoj i gospodarsku obnovu Regije, i onih opisanih ovdje
dolje u članku 12;

12.  Odlučuje da će UNTAES isto tako nadzirati pridržavanje obiju strana danim obave­zama, kao što je navedeno u Temeljnom sporazumu, da će poštivati najviši stupanj ljud­skih prava i temeljnih sloboda, promicati atmosferu povjerenja među lokalnim stanovni­štvom bez obzira na njihovo etničko porijeklo, nadzirati i omogućiti deminiranje teritori­ja unutar regije, i održavati aktivnima javne službe;

13.   Poziva Vladu Republike Hrvatske da UNTAES i Ured za vezu Ujedinjenih Naroda u
Zagrebu uključi u pojam „Mirovne snage i operacije Ujedinjenih Naroda u Hrvatskoj"
po sadašnjem Sporazumu o statusu snaga s Ujedinjenim narodima i zahtijeva od Glav­nog tajnika da hitno potvrdi, a najkasnije do datuma spomenutog gore u članku 3, da li je
to učinjeno;

14.   Odlučuje da države članice, bilo na nacionalnom nivou ili kroz regionalne organiza­cije ili dogovore, mogu, na zahtjev UNTAES-a i na temelju postupaka propisanih od
Ujedinjenih Naroda, poduzeti sve potrebne mjere, uključujući i blisku zračnu potporu u
obrani UNTAES-a i, u skladu s time, pomoći u povlačenju UNTAES-a;

15.   Zahtijeva da UNTAES i multinacionalne provedbene snage (IFOR) uspostavljene
rezolucijom Vijeća 1031 (1995) od 15. prosinca 1995. surađuju, na primjereni način, međusobno, kao i s Visokim predstavnikom;

16.   Poziva strane potpisnice Temeljnog sporazuma na suradnju sa svim agencijama i organizacijama koje pomažu u aktivnostima vezanim uz provedbu Temeljnog sporazuma,
a u skladu s mandatom UNTAES-a;

17.   Zahtijeva od svih međunarodnih organizacija i agencija koje djeluju u Regiji da usko
surađuju s UNTAES-om;

18.   Poziva države i međunarodne financijske institucije da podrže i surađuju s naporima
promicanja razvoja i gospodarske obnove Regije;

19.   Ističe odnos između ispunjenja obaveza koje su strane dale u Temeljnom sporazumu
i spremnosti međunarodne zajednice da osigura financijska sredstva za obnovu i razvoj;

20.   Potvrđuje da će sve Države u potpunosti surađivati s Međunarodnim sudom za bivšu
Jugoslaviju i njegovim tijelima u skladu s odredbama rezolucije 827 (1993) od 25. svib­nja 1993. i Statutom Međunarodnog suda i da će se pridržavati zahtjeva za pomoć ili na­redbi koje izda Sudbeno vijeće u skladu s člankom 29 Statuta;

21.   Naglašava da će UNTAES surađivati s Međunarodnim sudom u provedbi njegovog
mandata, uključujući i zaštitu mjesta koje odredi tužitelj i osobe koje provode istrage za
Međunarodni sud;

22.   Zahtijeva od Glavnog tajnika da Vijeću što je prije moguće podnese na razmatranje
izvještaj o mogućnostima zemlje domaćina da doprinese pri smanjivanju troškova opera­cije;

23.   Odlučuje i nadalje aktivno pratiti situaciju.
►  Mirna reintegracija  - Monday, March 3, 2008
  |   Print   |   Home

CMS & Hosting: Poslovni forum  


ZPH se bori za ostanak mladih, osiguravanje radnih mjesta s pristojnim primanjima i povratak onih koji su napustili Hrvatsku zbog ekonomskih razloga.