PODUPIRETE LI TUŽBU PROTIV REPUBLIKE SRBIJE ZA NAKNADU RATNE ŠTETE?

Pišite nam na E-mail: zph@zph.hr
Zajednica povratnika Hrvatske, Karlovac, J. Vrhovca 17, Tel: 098/309111
MENU
O nama
LOGOTIP
STATUT
Članstvo
Novosti
IZVJEŠĆA ZPH
Obnova i razvoj PPDS
Povratak prognanika
Zakoni
Konferencije ZPH
Blokada UNPROFOR-a
Mirna reintegracija
Progonstvo
 RSS - Favorites 
 

STATUT ZP OBŽ

Na temelju čl.13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14) i članka 4. Statuta Zajednice povratnika Hrvatske, Zajednica povratnika Osječko-baranjske županije, na redovnoj Skupštini održanoj dana 15. listopada 2016. godine u Osijeku, donijela je

STATUT ZAJEDNICE POVRATNIKA HRVATSKE PODRUŽNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE


I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima i područjima djelovanja, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, i izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Zajednicu povratnika Hrvatske, podružnicu Osječko-baranjske županije ( u daljnjem tekstu: Zajednica) osnovalo je 14. rujna 1992. godine u Osijeku 12 mjesnih zajednica, probitnog naziva Zajednica prognanika općine Osijek radi borbe za dostojanstven život hrvatskih prognanika s područja bivše općine Osijek koja su početkom Domovinskog rata najteže pogođena agresijom jugovojske i srbo-četničkih paravojnih postrojbi na Republiku Hrvatsku. To su bile tadašnje mjesne zajednice: Erdut, Dalj, Aljmaš, Sarvaš, Tenja, Nemetin (Donji grad) Podravlje, Tvrđavica, Tenjski Antunovac, Jovanovac, Ernestinovo i Laslovo.

Za prvog predsjednika Zajednice izabran je Ante Kuna iz Dalja, koji je zastupao Zajednicu pred trećim licima.

Zajednica je 19. ožujka 1993. godine na I. konferenciji i osnivačkoj skupštini održanoj u Osijeku, osnovala Zajednicu prognanika Hrvatske, pod pokroviteljstvom prvog Predsjednika RH dr. Franje Tuđmana.

Temeljni cilj Zajednice prognanika bio je oslobađanje okupiranih područja i stvaranje uvjeta za povratak svih prognanika svojim domovima.

Nakon povijesnih vojnoredarstvenih akcija "Bljesak" i "Oluja" te mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, Skupština Zajednice prognanika Hrvatske je na svojoj konferenciji u Vukovaru 10. siječnja 1998. godine promijenila svoj naziv u Zajednicu povratnika Hrvatske.

Istodobno svi njezini ustrojstveni oblici promijenili su svoje nazive u županijske Podružnice zajednice povratnika.

Tom prilikom su utvrđeni i novi ciljevi udruge koji su trebali ubrzati obnovu obiteljskih kuća i stanova uz donošenje pratećih zakona i propisa, pokrenuti oživljavanje gospodarstva i otvaranje radnih mjesta u područjima povratka kao i osigurati stambeno zbrinjavanje mladih obitelji.

Ocjenjujući da su ciljevi i zadaće iz prethodna dva razdoblja u najvećoj mjeri ostvareni, Zajednica povratnika Osječko-baranjske županije, artikulirajući interese povratnika nastavlja svoju djelatnost kao čuvar i zaštitnik doma i tradicije u područjima posebne državne skrbi u Osječko-baranjskoj županiji.

Članak 3.

Zajednica je nevladina, nestranačka, nepolitička i neprofitna udruga.

Puni naziv udruge je:

ZAJEDNICA POVRATNIKA HRVATSKE, PODRUŽNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Skraćeni naziv udruge je ZP OBŽ

Sjedište Zajednice je u Osijeku, Europske avenije 22/II. Zajednica povratnika Hrvatske, Podružnica Osječko-baranjske županije je registrirana kod Ureda državne uprave, služba za opću upravu Osijek, kao ustrojstveni oblik Zajednice povratnika Hrvatske i ima svojstvo pravne osobe.

Zajednica ima svojstvo pravne osobe a djeluje na području Osječko-baranjske županije. Zajednicu predstavljaju i zastupaju predsjednik i dopredsjednik Zajednice.

Članak 4.

Zajednica ima svoj pečat i znak.
Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm.

U pečatu je tekst: uz gornji rub - ZAJEDNICA POVRATNIKA HRVATSKE uz donji rub – PODRUŽNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE uz sredini - OSIJEK

Znak se sastoji od slova Z koje je s lijeve i s desne strane omeđeno strelicama koje simboliziraju svekoliki povratak, dok trokuti koji omeđuju gornju i donju stranu slova Z simboliziraju iglu kompasa kao konstantu u smislu opredjeljenja i rada ove Zajednice.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 5.

Osnovni cilj Zajednice povratnika je obnova gospodarstva u područjima povratka, otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje povratnika, nastavak obnove socijalne i komunalne infrastrukture, razminiranje, nastavak procesa na donošenju zakona o naknadi za uništenu i opljačkanu imovinu u Domovinskom ratu, kadrovsko jačanje jedinica lokalne samouprave u područjima posebne državne skrbi, stambeno zbrinjavanje mladih obitelji i stvaranje uvjeta za normalni život u ratom stradalim područjima. Područje djelovanja sukladno ciljevima: branitelji i stradalnici domovinskog rata.
Posebna zadaća i djelatnosti Zajednice povratnika Osječko-baranjske županije je:

1. Održavanje stalnih kontakata s predstavnicima područne (regionalne) i lokalne vlasti po pitanjima rješavanja aktualnih problema povratnika te područja povratka,
2. Obnova gospodarstva u područjima posebne državne skrbi kako bi se omogućilo otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje povratnika;
3. Obnova socijalne i komunalne infrastrukture na područjima povratka;
4. Donošenje zakona i propisa vezanih uz naknadu za uništenu i opljačkanu imovinu prognanika i povratnika tijekom Domovinskog rata, te osiguravanje svih povlastica vezanih uz područja od posebne državne skrbi;
5. Razminiranje svih minski sumnjivih područja na područjima posebne državne skrbi;
6. Kadrovsko jačanje jedinica lokalne samouprave u područjima posebne državne skrbi;
7. Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na području povratka.

Članak 6.

Zajednica će okupljati svoje članove na zatvorene i otvorene skupove radi informiranja o radu Zajednice, kao i radi koordiniranja zajedničkih aktivnosti glede ostvarivanja prava koja su dužni realizirati lokalna samouprava i Vlada Republike Hrvatske.

Članak 7.

Skupština i Upravni odbor mogu dodijeliti priznanja pojedincima i pravnim osobama za izuzetan doprinos u provođenju programa i ciljeva Zajednice.

III. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 8.

Zajednica povratnika Osječko-baranjske županije djeluje kao dio cjelovite Zajednice, samostalno provodeći na svom području svoj program utvrđen Statutom, Programom rada i odlukama Skupštine i Upravnog odbora Zajednice.

Zajednica povratnika Osječko-baranjske županije odgovara za svoje djelovanje pred Zajednicom povratnika Hrvatske kao cjelinom.

Zajednica povratnika Hrvatske nadzire rad Zajednice povratnika Osječko-baranjske županije u pogledu pridržavanja Statuta, Programa i odluka ZPH.

Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja udrugom.

Sukob interesa u udruzi postoji ako se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa Skupština imenuje Arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom kojeg donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se sukob interesa ili spor odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor ili sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno sa odlukom Arbitražnog vijeća.

Članak 9.

Zajednica povratnika Osječko-baranjske županije:
- bira i razrješava svoja tijela, - bira i razrješava predstavnike županijske zajednice u vrhovnim tijelima Zajednice. - promiče ciljeve i interese Zajednice na svom području. - provodi Program, odluke i zaključke najviših tijela Zajednice. - raspravlja i donosi odluke o svim važnim pitanjima s područja rada županijske zajednice, - obavlja i druge poslove koje joj povjere vrhovna tijela Zajednice.

Članak 10.

Skupština je najviše tijelo Županijske zajednice. Skupština raspravlja i odlučuje o svim pitanjima navedenim u prethodnim člancima. Skupština se sastaje jedanput godišnje. Skupštinu saziva i predsjedava joj predsjednik Županijske zajednice. Skupštinu čine svi punoljetni članovi Županijske zajednice. Skupština može odlučivati ako je nazočno više od polovice ukupnog broja članova. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

Članak 11.

Između održavanja dvije skupštine najviše tijelo Županijske zajednice je Upravni odbor kojega bira skupština.
Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednik, tajnik, i još jedanaest članova koje bira skupština.
Upravni odbor se sastaje jedanput mjesečno, a odlučuje većinom glasova prisutnih članova ako je nazočna većina članova.

IV. ČLANSTVO U ZAJEDNICI

Članak 12.

Članovi Zajednice mogu postati svi povratnici, fizičke i pravne osobe sa ranije okupiranih područja Osječko-baranjske županije.
Članom Zajednice se postaje upisom u popis članova kojeg vodi tajnik Zajednice.
Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, adresi, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi i datumu prestanka članstva u udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 13.

Članovi Zajednice plaćaju članarinu.
Visinu članarine određuje Upravni odbor Zajednice povratnika Hrvatske a ona se primjenjuje u svim njezinim Podružnicama.

Članak 14.

Prava i obveze članova Zajednice su da:

- provode svoje aktivnosti u djelo, - sudjeluju u upravljanju poslovima Zajednice, - čuvaju i podižu ugled Zajednice, - čuvaju materijalna dobra i izvršavaju preuzete obveze, - biraju i budu birani u tijela Zajednice, - budu informirani o radu Zajednice, kao i o materijalno-financijskom poslovanju, - plaćaju članarinu.

Članak 15

. Članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, isključenjem, smrću člana i neplaćanjem članarine.
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Član Zajednice koji se ne pridržava načela i ciljeva Zajednice ili svojim radom nanosi štetu njezinu ugledu, može biti isključen iz Udruge.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Zajednice.
Protiv odluke o isključenju može se podnijeti žalba Skupštini Zajednice u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.
Odluka Skupštine je konačna.

V. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 16.

Zajednica ima Skupštinu, Predsjednika, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

a) Skupština Zajednice

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo Zajednice.
Skupštinu čine svi punoljetni članovi Podružnice Osječko-baranjske županije učlanjeni sukladno odredbi članka 12. stavak 1. i 2. Statuta.
Zajednica bira u Skupštinu Zajednice povratnika Hrvatske pet izaslanika.

Članak 18.

Skupština se sastaje jedanput godišnje ili po potrebi.
Skupštinu saziva Predsjednik Zajednice a može biti sazvana i na zahtjev 1/3 članova.
Skupština donosi pravovaljane odluke, ako je sjednici nazočan natpolovičan broj članova.
Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 19.

Skupština obavlja sljedeće poslove:

- donosi Statut i njegove izmjene i dopune - bira i razrješava Predsjednika i dopredsjednika, Upravni i Nadzorni odbor. - donosi program rada Zajednice. - osniva savjete, odbore i komisije prema potrebi. - odlučuje o prigovorima i žalbama. - donosi odluku o prestanku rada Zajednice. - obavlja i druge poslove predviđene Statutom i Zakonom.

b) Predsjednik Zajednice

Članak 20.

Predsjednik Zajednice je ujedno predsjednik Skupštine i Upravnog odbora Zajednice.
Zajednica ima dopredsjednika koji zamjenjuje predsjednika u obavljanju njegovih dužnosti kada je on u tome spriječen.
Predsjednik i dopredsjednik biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 21.

Predsjednik predstavlja i zastupa Zajednicu. Zajednicu može predstavljati i dopredsjednik.
Predsjednik se brine za provedbu Statuta i utvrđenog Programa rada Zajednice.
Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.
c) Upravni odbor Zajednice

Članak 22.

Upravni odbor rukovodi Zajednicom između dvije Skupštine.
Upravni odbor čini po funkciji predsjednik Zajednice, dopredsjednik i tajnik Zajednice, te jedanaest članova s ranije okupiranih područja koje imenuje Skupština.
Upravni odbor bira dopredsjednika iz svojih redova koji zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti.
Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine.

Članak 23.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik i predsjedava im.
Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od 1/2 članova.
Odluke su pravovaljane ako za njih glasuje većina prisutnih članova.
Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Zajednice.

Članak 24.

Upravni odbor.

- bira i razrješava od dužnosti tajnika Zajednice - brine o provedbi utvrđenog programa rada Zajednice. - provodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine. - utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština. - prati i usmjerava rad drugih tijela te daje smjernice za njihov rad. - upravlja imovinom Zajednice. - donosi financijski proračun te razmatra i usvaja završni račun. - obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i zakonom koji nisu u nadležnosti Skupštine.

Članak 25.

Tajnik Zajednice

Zajednica ima tajnika koji za svoj rad odgovara Upravnom odboru Zajednice.
Tajnik obavlja sve administrativne i druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor.
Tajnika bira Upravni odbor Zajednice na prijedlog predsjednika.

d ) Nadzorni odbor

Članak 26.

Nadzorni odbor čine tri člana koje bira Skupština.
Nadzorni odbor bira predsjednika iz reda svojega članstva.

Članak 27.

Nadzorni odbor nadzire financijsko-materijalno poslovanje Zajednice, te primjenu Statuta i drugih akata.
Kada uoči nepravilnosti u tome poslovanju o tome obavještava Upravni odbor.
Nadzorni odbor ima pravo sazvati sjednicu Upravnog odbora i izvanrednu Skupštinu kada utvrdi veće nepravilnosti u poslovanju Zajednice.

VI. OPOZIV

Članak 28.

Članovi tijela Zajednice mogu biti opozvani pojedinačno ili kolektivno i prije isteka mandata na koji su izabrani zbog:
- neizvršavanja svojih obveza. - nanošenja štete ugledu Zajednice. - nepridržavanja programskih akata i Statuta. - kažnjivog djela koje člana čini nepodobnim da bude član tijela Zajednice.

Članak 29.

Postupak za opoziv pojedinog člana ili čitavog tijela može pokrenuti svaki član Zajednice na temelju obrazloženog pisanog prijedloga pred Odborom Zajednice koji raspravlja o tom prijedlogu i svoje mišljenje dostavlja Skupštini Zajednice.
Člana ili tijelo Zajednice može opozvati skupština koja ih je izabrala.
Protiv odluke o opozivu može se u roku od 15 dana podnijeti žalba Skupštini Zajednice.
Odluka Skupštine Zajednice je konačna.

VII. SREDSTVA ZA RAD

Članak 30.

Za ostvarivanje ciljeva i zadataka Zajednice osiguravaju se sredstva koja se koriste na način propisan Statutom i Zakonom.
Zajednica ostvaruje prihode iz:

- članarine, - dobrovoljnih priloga, - donacija, - drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Zajednica ima svoj račun u poslovnoj banci.

Članak 31.

O prihodima i rashodima podnosi se izvješće Skupštini.
Naredbodavci za izvršenje financijskog proračuna su predsjednik Zajednice i osobe koje na to ovlasti Upravni odbor.
VIII. PRESTANAK RADA ZAJEDNICE

Članak 32.

Zajednica prestaje sa radom kada to odluči Skupština.
Odluku iz stavka 1. donosi Skupština po postupku kojim donosi Statut.
Likvidatora udruge imenuje i opoziva Upravni odbor Zajednice.
Likvidator zastupa Zajednicu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.
Članak 33.

Prestane li Zajednica postojati na temelju odluke Skupštine, imovina Zajednice će se ustupiti dobrotvornim ustanovama o čemu također odlučuje Skupština.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Inicijativu za promjenu Statuta može dati Upravni odbor ili većina prisutnih članova Skupštine.

Članak 35.

Tumačenje Statuta daje Skupština Zajednice.

Članak 36.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Članak 37.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Zajednice povratnika Hrvatske, Podružnice Osječko-baranjske županije od 26. rujna 2008.

U Osijeku, 15. listopada 2016.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Branko Pek
►  STATUT  - Monday, January 15, 2018
  |   Print   |   Home

CMS & Hosting: Poslovni forum  


ZPH se bori za ostanak mladih, osiguravanje radnih mjesta s pristojnim primanjima i povratak onih koji su napustili Hrvatsku zbog ekonomskih razloga.